O družstvu‎ > ‎

Domovní řád

Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití, vydává Bytové družstvo Cihlářka tento domovní řád.

 
Čl.1
Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a společných částí domu v domech spravovaných bytovým družstvem, přičemž základní úprava práv a povinností nájemců je v této oblasti stanovena Občanským zákoníkem, nájemní smlouvou a příp. stanovami družstva.

 
Čl.2
Základní pojmy
1.      Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2.      Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, schody, schodiště, chodby, kotelny, komíny, rozvody tepla a vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (studny, oplocení a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství).


Čl.3
Práva a povinnosti z nájmu bytu
1.      Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje hlava sedmá Občanského zákoníku.

2.      Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci bytu plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním bytu.

3.      Nájemce je povinen umožnit bytovému družstvu přístup do bytu za účelem zjištění technického stavu bytu a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

4.      V zájmu předcházení násilného otevření bytu z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

5.      Nájemci bytů jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností, vyplývajících z nájemního vztahu, nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 

Čl.4
Držení domácích zvířat
1.      Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a jeho okolí.

2.      Venčení domácích zvířat je zakázáno v dětských pískovištích, v okolí obytného domu na celém pozemku (včetně trávníku) je venčení povoleno za předpokladu likvidace výkalů majitelem.

3.      Chovat hospodářské zvířectvo je v bytovém domě zakázáno.


Čl.5
Užívání společných částí ( prostorů, zařízení a okolí ) domu
1.      Společné části domu se užívají jen k účelům, odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních obyvatel v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách povoleno a to včetně umístění kočárků, květin a jízdních kol.

2.      Ve všech společných prostorách domu se zakazuje kouření.

3.      Parkování vozidel nájemců, resp. jejich návštěv je povoleno pouze na parkovištích vedle domů a to způsobem, kdy vůz je zaparkovaný kolmo k podélné ose parkoviště. V případě plného obsazení parkoviště (šedá část) je povoleno parkování v části komunikace parkoviště (červená část) podélně na straně k bytovému domu, ale vždy tak, aby byl umožněn výjezd ostatních vozidel a průjezd vozidel Technických služeb. Parkování vozidel není dovoleno před vstupy do objektů, na počátcích a podél vykružovacích oblouků. Z parkování jsou vyloučeny vozy nebo automobilové soupravy,  které svou velikostí předepsaný způsob parkování neumožňují s výjimkou jednorázové obsluhy (stěhování, doprava nábytku apod.). V tomto případě je nájemce povinen zajistit, aby ostatní zaparkované vozy nebyly blokované proti výjezdu z parkoviště či jim bylo bráněno v zaparkování. Zastavení pro potřeby vyložení a naložení u vchodu je povoleno pouze na dobu nejnutnější k těmto úkonům.

4.      Nájemci jsou povinni zejména:

-  umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům

- zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně


Čl.6
Vyvěšování a vykládání věcí
1.      Květiny v oknech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi, případně okna sousedů v nižším podlaží.

2.      Jiné předměty či zařízení nesmí nájemce bez písemného souhlasu družstva umisťovat na vnější konstrukce oken, na fasádu, střechu ani na anténní stožár.

 
Čl.7
Ostatní zařízení v domě
1.      Ke komínovým dvířkům, k hlavnímu elektrickému spínači, uzávěru vody, topení a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným zařízením musí být zajištěn odpovědným osobám volný přístup. Jsou-li uvedená zařízení v prostorách přidělených určitému uživateli, musí být učiněna taková opatření, aby v případě nezbytné potřeby byl přístup pod kontrolou zajištěn.

2.      Nepovolaným osobám je zakázán vstup na střechu, půdu, do kotelny a manipulace s časovými spínači na chodbách.


Čl.8
Zajištění pořádku a čistoty v domě a v jeho okolí
1.      Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

2.      Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat pořádek v areálu bytového družstva a to zejména:

-  v okolí bytových domů
-  v prostoru dětského hřiště
-  v okolí kontejnerů na směsný domovní odpad


Čl.9
Nakládání z odpady
1.      Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni při nakládání s odpady dodržovat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 vydanou městem Hostivice (k nahlédnutí v sídle družstva nebo na městském úřadě Hostivice).

 
Čl.10
Otevírání a zavírání domu a jeho osvětlení
1.      Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin. Mimo tuto dobu jsou nájemníci povinni vchodové dveře po svém průchodu zavírat "zaklapnutím".

2.      Kopie klíčů od vchodových dveří je povoleno poskytovat pouze osobám bydlícím a jejich nejbližším rodinným příslušníkům.


Čl.11
Klid v domě
1.      Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.

2.      Noční klid platí pro všední dny od 22.00 do 07.00 hodin, pro soboty, neděle a svátky v době od 22.00 do 08.00 hodin.
 

Čl.12
Spory mezi nájemci
Dojde-li ke sporu mezi uživateli bytů, bude jej řešit příslušný orgán městského úřadu.


Čl.13
Závěrečná ustanovení
1.      Domovní řád platí pro všechny obyvatele domů.

2.      Opakované hrubé porušování tohoto domovního řádu může být důvodem k vyloučení z bytového družstva, resp. k vypovězení nebo neobnovení smlouvy o nájmu.

3.      Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z platných právních předpisů.

4.      Domovní řád nabude účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

 
                                                                                                                                                                
V Hostivici 22. 7. 2003

Comments