Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 26.6.2017

přidáno: 9. 6. 2017 6:31, autor: BD Cihlářka

 Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 5. 6. 2017 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 26. 6. 2017 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.    

                  

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2016,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2016,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2016,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2016, předpis na rok 2017,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2016,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2017 – 2018
 11. odsouhlasení prodeje 49% podílu části pozemku 510/172 pod trafostanicí
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

V Hostivici dne 7. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

 

 

 

 

 

 

 

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á) ...........................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

z p l n o m o c ň u j i

 

p.   ........................................................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

k  zastupování mé osoby jako člena družstva na členské schůzi Bytového družstva Cihlářka, IČO: 25741411, se sídlem Zimní 1580, 253 01 Hostivice, konané dne 26. 6. 2017 od 1900 v jídelně Základní školy, U Zámecké zdi 1704, Hostivici. Zmocněnec je oprávněn hlasovat o předkládaných usneseních a rovněž požadovat informace a vysvětlení.

 

Dne ……………. 2017

                                                                 ......................................................

                                                  podpis zmocnitele

ĉ
BD Cihlářka,
9. 6. 2017 6:31
Comments