Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na schůzi družstva 5.6.2017

přidáno: 22. 5. 2017 5:35, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 22. 5. 2017 6:04 ]

 Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

 dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 5. 6. 2017 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.             

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2016,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2016,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2016,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2016, předpis na rok 2017,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2016,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2017 – 2018
 11. odsouhlasení prodeje 49% podílu části pozemku 510/172 pod trafostanicí
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

 

V Hostivici dne 17. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

 

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á) ...........................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

z p l n o m o c ň u j i

 

p.   ........................................................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

k  zastupování mé osoby jako člena družstva na členské schůzi Bytového družstva Cihlářka, IČO: 25741411, se sídlem Zimní 1580, 253 01 Hostivice, konané dne 5. 6. 2017 od 1900 v jídelně Základní školy, U Zámecké zdi 1704, Hostivici. Zmocněnec je oprávněn hlasovat o předkládaných usneseních a rovněž požadovat informace a vysvětlení.

 

Dne ……………. 2017

                                                                 ......................................................

                                                  podpis zmocnitele

Ċ
BD Cihlářka,
22. 5. 2017 5:35
Comments