Aktuality‎ > ‎

Řádná členská schůze Bytového družstva Cihlářka

přidáno: 24. 5. 2013 0:20, autor: Petr Fousek   [ aktualizováno 23. 5. 2014 13:02 ]

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 5. 6. 2014 od 1700 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.            

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. schválení nového úplného znění stanov,
 4. doplňková volba členů kontrolní komise,
 5. odsouhlasení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komise
 6. zpráva o hospodaření družstva za rok 2013,
 7. předložení účetní závěrky za rok 2013,
 8. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2013,
 9. schválení účetní závěrky,
 10. vyúčtování záloh za rok 2013, předpis na rok 2014,
 11. platby nájemného,
 12. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2013,
 13. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2014 – 2015
 14. dotazy, připomínky, diskuse

 

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

Čas zahájení schůze byl podmíněn přítomností notáře, který musí ověřit přijetí nových stanov. Přijetí nových stanov je vynuceno v souvislosti s nabytím účinnosti nového Občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Proto na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu, administrativu a nemalou platbu za přítomnost notáře. (Pokud družstvo poruší povinnost svolat členskou schůzi nebo ve stanovené lhůtě nezvolí nové orgány a nepřijme změněné stanovy, může to vést až k jeho zrušení nařízením soudu. 

 

 

V Hostivici dne 19. 5. 2014

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Comments